Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Creative Carpenters Kft. székhely: 1064. Budapest, Podmaniczky utca 57. II/14. cégjegyzék szám: 01-09-342855, adószám: 26751658-2-42 elérhető szolgáltatása és általa forgalmazott termékek igénybevételének/megvásárlásának általános szerződés feltételeit, amely általános szerződési feltételek az egyedi szerződés aláírásával az egyedi szerződés részévé válnak.
 
Internetes oldalon, önkéntesen regisztrált ügyfél. A működési engedélyt kiadó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 
Az általános szerződési feltételek elérhetősége A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek megtalálhatók a Creative Carpenters Kft. honlapján (www.asztalos.shop) és székhelyén, valamint az üzlethelyiségben.
 
Az általános szerződési feltételek tárgyi hatálya: Az általános szerződési feltételek a Creative Carpenters Kft. által nyújtott szolgáltatásokra, és általa forgalmazott termékekre terjednek ki
 
Személyi hatály: Az ÁSZF hatálya kiterjed a Creative Carpenters Kft-re, mint Szolgáltatóra, valamint az elektronikus kereskedelmi felületen regisztrált jogi és természetes személyekre, a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő ügyfelekre.
 
Ügyfél: az a személy vagy szervezet (ideértve az állami, közigazgatási szervet, civil szervezeteket és más jogszabályban önálló jogi személyiséggel felruházott szervezetet is), aki vagy amely szakmája, önálló foglalkozása, gazdasági, üzleti tevékenysége, vagy jogszabályban meghatározott feladata körében veszi igénybe a Creative Carpenters Kft szolgáltatását, vagy vásárolja meg a Creative Carpenters Kft. által forgalmazott terméket.
 
Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést a Creative Carpenters Kft-vel. 
Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést az Creative Carpenters Kft-vel. Amennyiben az Ügyfél a megrendelésben megadja a cégnevét és/vagy az adószámot, úgy azzal az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását reá nézve kötelezőnek ismeri el.
 
Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF a Creative Carpenters Kft. honlapján közzétételre került és a székhelyén és az üzlethelyiségében kifüggesztésre került, így az valamennyi Ügyfél számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával az Ügyfél elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a jelen ÁSZF tartalmát
 
Az Ügyfél egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
Az Ügyfél a termékek/szolgáltatások megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik, és azok valódiságát szavatolja.
 
Amennyiben az Ügyfél megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, az Ügyfél számlát kap, ami tartalmazza az felek közötti megállapodás részleteit.
 
Az Ügyfél az egyedi megrendelésben rögzített teljesítési határidőn belül köteles kifizetni a vételárat, illetve köteles előleget fizetni egyes termékekre/szolgáltatásokra, ha azt a Creative Carpenters Kft. előre jelezte.
 
A Creative Carpenters Kft. nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket. Amennyiben A Creative Carpenters Kft. folyamatos teljesítésű szerződést kötne, úgy az Ügyfél megfelelő információt kap a szerződés legrövidebb időtartamáról és az adott számlázási időszakban (ami állandó ár esetén, mindig egy hónapos időszak) elszámolásra kerülő árról (vagy az ár meghatározásának módszeréről).
 
A Creative Carpenters Kft. által forgalmazott termékek és szolgáltatások árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazzae az ÁFÁ-t vagy sem, illetve az esetleges további törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen).
 
Előrendelés esetén az előrendelt termék ára tájékoztató jellegű, melytől a termék végleges ára eltérhet. Creative Carpenters Kft. az Ügyfelet a termék árának változásáról tájékoztatja.
 
Az előrendelt termék végleges vételára azt követően kerül meghatározásra, hogy A Creative Carpenters Kft. raktárába leszállításra került. Amennyiben a termék ára változik, úgy a különbözetet A Creative Carpenters Kft. visszautalja az Ügyfél részére (amennyiben az ár alacsonyabb) vagy az Ügyfél köteles azt A Creative Carpenters Kft. részére még a termék leszállítását megelőzően megfizetni (ha az ár magasabb), amennyiben az Ügyfél akként dönt, hogy az árváltozás ellenére sem akar elállni az előrendelésétől.
 
A Creative Carpenters Kft. jogosult az előrendelt termékek szállítási határidejét megváltoztatni. Amennyiben az előrendelt termék szállítási határideje jelentősen megváltozik, az Ügyfél jogosult az előrendelésétől elállni. Amennyiben a termékkel kapcsolatos körülmények az előrendelés időpontjában foglaltakhoz képest jelentős mértékben megváltoznak és Creative Carpenters Kft-től - e körülmények változására tekintettel - nem elvárható az előrendelés teljesítése, úgy Creative Carpenters Kft. jogosult az előrendeléstől indokolás nélkül elállni és erről az Ügyfélt értesíteni
 
Az Ügyfél azzal, hogy a Creative Carpenters Kft. részére leadja megrendelését szerződést köt az Creative Carpenters Kft-vel.
 A szerződés akkor jön létre, amikor az Ügyfél leadta a megrendelését és a megrendelést a Creative Carpenters Kft. befogadta.
 
Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, a megkötött szerződést (beleértve az elfogadott vételárat is) csak a felek közös megállapodása vagy a törvényi előírás esetén lehet módosítani vagy megszüntetni.
 
A megkötött szerződést a Creative Carpenters Kft. legalább öt évig – vagy, ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik fél számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek.
 
Az adásvételi szerződéssel A Creative Carpenters Kft. vállalja, hogy a terméket az Ügyfél részére szolgáltatja és az Ügyfél a terméken tulajdonjogot szerez, az Ügyfél pedig vállalja, hogy a terméket a Creative Carpenters Kft-től átveszi, és annak vételárát kifizeti.
 
A Creative Carpenters Kft. a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, az Ügyfél csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette.
 
A Creative Carpenters Kft. szerződésszerűen teljesít, ha az Ügyfélnek átadja a terméket és lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy azt az Ügyfél megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja.
 
A Creative Carpenters Kft. a megvásárolt terméket a megállapodásban, szereplő mennyiségben, minőségben szállítja le Ügyfélnek.
 
A termék hibás, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. Az Ügyfél a hibás teljesítést akkor reklamálhatja, amikor a kárveszély viselése átszáll az Ügyfélre, ekkor az Ügyfélnek jeleznie kell a termék hibáját a Creative Carpenters Kft. részére. Az Ügyfél később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés a Creative Carpenters Kft-nek felróható. A kárveszély átszállását követően az Ügyfél haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét. A kárveszély viselése akkor száll át az Ügyfélre, amikor az Ügyfél a terméket átveszi. Amennyiben az Ügyfél a termék átvételével késedelmbe esik, úgy a Creative Carpenters Kft. – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Ügyfél költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre.
 
A Creative Carpenters Kft. szavatolja az Ügyfélnek, hogy a termék az átvételkor megfelel a felek megállapodásában és a hatályos jogszabályokban előírt minőségi követelményeknek. A Creative Carpenters Kft. szavatolja továbbá, hogy a termék Ügyfél általi átvételének időpontjában: rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak, a termék használható arra a célra, amit a Creative Carpenters Kft. meghatározott, vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható, a termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra.
 
Amennyiben a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt.
 
Ez nem vonatkozik a következőkre: olyan hibákra, melyekre tekintettel az Ügyfél árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek); a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre; azokra a szokásos használat során keletkezett hibákra, melyekről az Ügyfél már az értékesítés során felvilágosítást kapott és melyek az Ügyfél számára már az átvételkor is nyilvánvalók voltak; vagy egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.
 
A hibás teljesítés nem reklamálható, ha az Ügyfél a termék hibájával tisztában volt, mielőtt átvette volna a terméket vagy az adott hibát az Ügyfél okozta.
 
Amennyiben az Ügyfél a javítási értesítés kézhezvételétől számított 6 hónap elteltével sem veszi át a terméket, úgy a Creative Carpenters Kft. jogosult a terméket a tárolási díj fedezése érdekében értékesíteni.
 
Az Ügyfél jogosult: a hiba kijavítására, a hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére, vagy ha termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó alkatrész ésszerű határidőn belül kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék alkatrésze hibásodott meg, akkor az Ügyfél csak a meghibásodott alkatrészre cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, az Ügyfél elállhat a szerződéstől. Nem jogosult az Ügyfél elállni a szerződéstől, ha az elállás a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, így különösen, ha a hiba késedelem nélkül kijavítható; ebben az esetben az Ügyfél a hiba ingyenes kijavítására jogosult; a vételárból levonásra kerülő ésszerű mértékű árleszállításra; vagy a szerződéstől való elállásra.
 
A szavatossági igény bejelentésével egyidejűleg Ügyfél tájékoztatja a Creative Carpenters Kft-t, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja, ezt követően másik szavatossági igényre csak a Creative Carpenters Kft. jóváhagyásával jogosult áttérni, kivéve, ha az Ügyfél a hiba kijavítását kérte, azonban a hiba nem javítható.
 
Amennyiben a hibát a Creative Carpenters Kft. nem javítja ki belátható időn belül vagy a Creative Carpenters Kft. akként tájékoztatja az Ügyfélt, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy az Ügyfél a vételárból ésszerű mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől.
 
Abban az esetben, ha a Creative Carpenters Kft. nem tud hibátlan terméket kiszállítani, vagy nem tudja kicserélni a hibás alkatrészt vagy megjavítani a terméket, akkor a Fogyasztó ésszerű mértékű árleszállításra jogosult abban az esetben is, ha a Creative
Carpenters Kft. nem orvosolja a helyzetet ésszerű időn belül, vagy ha a helyzet orvoslása jelentős kellemetlenséget okozna a Fogyasztónak.
 
Amennyiben az Ügyfél a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 3 napon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy az Ügyfél felelős a közlés késedelméből eredő károkért. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra, amik nem kerültek azonnali bejelentésre azt követően, hogy a hibát az Ügyfél észlelte és a terméket megfelelő gondossággal ellenőrizte, azzal, hogy bármilyen szavatossági igény legkésőbb a termék kiszállítása utáni két éven belül terjeszthető elő.
 
A minőségi garancia biztosítása érdekében A Creative Carpenters Kft. vállalja, hogy az adott termék alkalmas lesz a szokásos használatra és/vagy rendelkezik a termék szokásos jellemzőivel. Ugyanez vonatkozik a szavatosság időtartamára és/vagy a termék csomagolásán feltüntetett szavatossági időre is. A szavatosság azonban vonatkozhat a termék egyes egyedi alkatrészeire is.
 
A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék Ügyfél részére átadásra került.
 
Az Ügyfél nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 20000 Ft összeget meghaladja.
 
Amennyiben az Ügyfél a Creative Carpenters Kft. hozzájárulásával eláll az adásvételtől, úgy az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ügyfél részére visszautalandó összeg annyival csökkenhet, amennyivel időközben az adott termék ára csökkent.
 
Amennyiben a Creative Carpenters Kft. hozzájárul ahhoz, hogy az Ügyfél az adásvételtől elálljon úgy Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Creative Carpenters Kft. a visszajáró vételár összegét annyival jogosult csökkenteni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terméket a Creative Carpenters Kft. ismét értékesíteni tudja.
 
A Creative Carpenters Kft. által alkalmazott és a mindenkor hatályos ár listán szereplő árak szerződéses árak. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak, (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák) amelyek az Ügyfél által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat és egyéb esetlegesen felmerülő költséget)
 
Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek.
 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy az adásvételi szerződés a Creative Carpenters Kft. és az Ügyfél között nem jön létre, elsődlegesen olyan esetekben, mikor az Ügyfél – a Creative Carpenters Kft. informatikai rendszere hibájából – véletlenszerűen/hibásan feltüntetett áron rendeli meg a terméket. Ilyen esetekben a Creative Carpenters Kft-nek jogában áll elállni a szerződéstől azután is, hogy az Ügyfél megkapta a megrendelés visszaigazolását. A Creative Carpenters Kft. ilyen esetben értesíti az Ügyfélt a történtekről.
 
Példák az ár hibásan történő feltüntetésére: A termék ára első ránézésre helytelen (pl.: nem veszi figyelembe a beszerzési árat); A termék áránál egy vagy több számjeggyel több, ill. kevesebb van; A termékre vonatkozó kedvezmény meghaladja a 30%-ot, úgy, hogy a termék nem része semmilyen különleges marketingkampánynak vagy kiárusítási akciónak és nincs ilyen speciális szimbólummal ellátva;
 
A Creative Carpenters Kft. felhívja a figyelmet, hogy információs rendszere az egyértelműen hibás árral ellátott termékeknél is automatikusan azt az információt tünteti fel, hogy akciós, ill. kiárusításban lévő termékről van szó. Amennyiben kérdéses, hogy a termék ára ténylegesen leértékelt vagy csak szemmel láthatóan hibáról van szó, az Ügyfél köteles kapcsolatba lépni a Creative Carpenters Kft-vel az ár ellenőrzése érdekében.
 
A Creative Carpenters Kft. fenntartja a jogot, hogy az adásvételi szerződést érvénytelennek tekintse, amennyiben személyes adatokkal, bank/hitelkártyával, stb. való visszaélés történt, vagy közigazgatási, rendészeti hatósági beavatkozása történt; ilyen esetben a Creative Carpenters Kft. az Ügyfélt értesíti.
 
Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében. A megrendeléseket a következő módon lehet leadni: Személyesen A Creative Carpenters Kft. által működtetett webáruházon keresztül e-mail üzenetben
 
Fizetési módok A Creative Carpenters Kft. a következő fizetési módokat fogadja el: banki átutalás; kártyás fizetés (MasterCard/Visa Electro/Maestro) készpénz
 
Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és a Creative Carpenters Kft. részére jóváírásra, a termék a Creative Carpenters Kft. tulajdonában marad.
 
Utalásos fizetés esetén a vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor azt a Creative Carpenters Kft. számláján jóváírták.
 
SZÁLLÍTÁS Lehetőségek: Az áru átvételének a helye a Creative Carpenters Kft. telephelye.
 
Külön megállapodás alapján a Creative Carpenters Kft. külön szállítási díj ellenében az Ügyfél részére leszállítja.
 
JOGVITA A Creative Carpenters Kft. és az Ügyfél közötti bármilyen vitás kérdést a felek bíróságon kívül, békéltető eljárás keretében rendezik. A Fogyasztók az online adásvétellel kapcsolatos viták rendezésére jogosultak a Zala Megyei Békéltető Testülethez fordulni. (elérhetősége:8900 Zalaegerszeg Petőfi u. 24. Tel: +3692 550 513) A Creative Carpenters Kft. azt javasolja az Ügyfeleknek, hogy a helyzet megoldása érdekében először lépjenek kapcsolatba Creative Carpenters Kft. vezetőségével.
 
Jogérvényesítési lehetőségek: Panaszügyintézés helye, ideje, módja: A Felhasználó a termékkel vagy A Creative Carpenters Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Creative Carpenters Kft. ÁSZF-ben rögzített elérhetőségein terjesztheti elő:
 
A Creative Carpenters Kft. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor A Creative Carpenters Kft. a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.
 
A Creative Carpenters Kft. a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
 
A Creative Carpenters Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
 
Minden egyéb esetben a Creative Carpenters Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
 
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Creative Carpenters Kft. egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
 
A Creative Carpenters Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
 
A panasz elutasítása esetén a Creative Carpenters Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
 
Amennyiben a Creative Carpenters Kft. és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Creative Carpenters Kft-vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
 
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.huholnapon érhetők el. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat A Creative Carpenters Kft. székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Bírósági eljárás kezdeményezése: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.
simplepay_hu